1. Οι ιστορίες καθώς και κάθε άλλο υλικό (πχ συνοδευτικές φωτογραφίες, σκίτσα) που ο εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να αναρτήσει στην ιστοσελίδα πρέπει να έχουν συγγραφεί (και αντιστοίχως ληφθεί, σχεδιαστεί και γενικώς δημιουργηθεί) από τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος οφείλει να έχει το δικαίωμα δημοσίευσης ή αναδημοσίευσης τους κατά τον χρόνο της ανάρτησης. Εφόσον το δικαίωμα αυτό απωλεσθεί, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την εταιρία και να διαγράψει άμεσα από τον λογαριασμό του κάθε κείμενο ή άλλο υλικό τυχόν εμπίπτει σε απαγορευτική διάταξη. Οι ιστορίες και το υλικό δεν πρέπει να αποτελούν προϊόν μερικής ή ολικής -πιστής ή όχι- αντιγραφής, κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικώς παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (συμβατικά ή δικαστικά) η χρήση και ανάρτηση του.

2. Το κείμενο και το υλικό πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη. Δεν πρέπει να είναι εξυβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό προς τρίτα πρόσωπα, ομάδες ή κοινότητες ανθρώπων, να εγείρει πάθη εθνοτικά, φυλετικά, πολιτικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, αθλητικά, να θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη, να προτρέπει αμέσως ή εμμέσως σε παράνομες πράξεις και γενικώς δεν πρέπει να παραβιάζει τις κείμενες αστικές και ποινικές διατάξεις και τις προβλέψεις ειδικών νόμων.

3. Οι ιστορίες αλλά και το υλικό δεν πρέπει να αναφέρουν ή να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (απλά ή ευαίσθητα), ήτοι δεδομένα από τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητα του χρήστη ή τρίτων φυσικών προσώπων, ιδίως ανηλίκων, έστω και εάν τα τρίτα πρόσωπα είναι σύζυγος, τέκνα ή συγγενείς του χρήστη. Εξαίρεση αποτελεί η δημοσίευση ενός άρθρου, όπου στο όνομα του συντάκτη υποχρεωτικά δηλώνεται και αναγράφεται το πραγματικό ονοματεπώνυμο του συντάκτη του. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και την δημοσίευση ενός άρθρου αποδέχεστε ότι αυτή θα φέρει το ονοματεπώνυμό σας ως συντάκτη της ιστορίας, όπως αυτό έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, το οποίο και θα είναι αναγνώσιμο από κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι: «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου». Ενδεικτικά, προσωπικά δεδομένα ικανά για ταυτοποίηση προσώπου είναι ιδίως το επώνυμο (συνοδευόμενο ή όχι από το κύριο όνομα), το email, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ ή συνδυασμός δεδομένων που μπορεί να οδηγήσουν εμμέσως σε ταυτοποίηση

4. Η εταιρία θα προβαίνει σε προηγούμενο έλεγχο του προς ανάρτηση κειμένου και υλικού και εφόσον κρίνει, κατά την ελεύθερη κρίση της και χωρίς απαίτηση αιτιολόγησης, ότι το κείμενο ή το υλικό παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει κάποιον από τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις και δεν πρέπει να αναρτηθεί, θα εμποδίζει την ανάρτηση του και θα διαγράφει το κείμενο και το υλικό οριστικά από τα συστήματα της και από τον λογαριασμό του χρήστη στην πλατφόρμα.

5. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα, επ’ αόριστον και άνευ κανενός ανταλλάγματος, ολόκληρο ή μέρος από το κείμενο και το υλικό που αναρτά ο χρήστης (υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι νόμιμο), με αναφορά ή όχι στον συγκεκριμένο χρήστη, τόσο στην παρούσα ιστοσελίδα της (στην ίδια κατηγορία ή σε άλλες) όσο και σε άλλες εμπορικές ιστοσελίδες και τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για όλους τους σκοπούς της εμπορικής πολιτικής της και των προωθητικών ενεργειών που προβαίνει, ιδίως για την προώθηση των προϊόντων και την επικοινωνία της προς τους καταναλωτές. Προς τούτο, ο χρήστης με την αποδοχή των όρων, δίδει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του για απεριόριστη χρήση της ιστορίας και του συνοδευτικού υλικού που έχει ελεύθερα αναρτήσει στην παρούσα.

6. Παρόλα αυτά, εάν για οποιονδήποτε λόγο αναρτηθεί κείμενο ή υλικό κατά παράβαση των ανωτέρω όρων, η εταιρία αποποιείται πάσα ευθύνη και ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός αστικώς και ποινικώς υπεύθυνος για την παραβίαση των όρων, των δικαιωμάτων τρίτων και για την ικανοποίηση των πάσης φύσεως αξιώσεων τους. Πριν την ανάρτηση οποιουδήποτε κειμένου και υλικού, ο χρήστης θα πρέπει να έχει αναγνώσει και υποχρεωτικά αποδεχθεί τους παρόντες όρους.